با ثبت آگهی رایگان یک امتیاز در قرعه کشی هفتگی دریافت کنید

هر هفته به قید قرعه کشی برنده جوایز نفیس شوید

هر آگهی رایگان یک امتیاز

هر آگهی یک ستاره 3 امتیاز

هر آگهی دو ستاره 4 امتیاز

هر آگهی سه ستاره 5 امتیاز

هر آگهی چهار ستاره 6 امتیاز

هر آگهی پنج ستاره 7 امتیاز

هر آگهی شش ستاره 8 امتیاز

هر آگهی هفت  ستاره 9 امتیاز

هر آگهی هشت ستاره 10 امتیاز